PUSHKAR MELA+

Pushkar ka Mela- The Camel Festival