Karpaka Vinayakar Temple+

Famous Karpaka Vinayakar Temple – The Ancient Ganesha Temple